Scroll to top

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Sosyal sorumluluk politikası gereğince, ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ., kurumsal sorumluluk ilkeleri ve genel konu hakkında yönetim, çalışan ve paydaşlar için bunun önem ve önceliği vurgulanır.

Bu noktada, öz değer sahibi ve ilkeleri benimsemiş bir kuruluş olarak, ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ., tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluğun bilincinde hareket eder. Yönetim anlayışının temel ve değişmez unsuru olduğunun farkındadır. Toplum ve çevre bağlamında en iyi şekilde yürütülen sosyal sorumluluk bilinci ve bu konu hakkındaki önceliklerini dikkate alarak hareket eder. Faaliyetlerde özellikle insan hakları, demokrasi ve çevreye yönelik roller almaya özen gösterir.

ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ., sürdürülebilir gelişmenin önemli bir yer edindiği düşüncesindedir. Bu gelişme de kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri ile mümkün olmaktadır. Yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve sosyal sorumluluk uygulamalarında esas aldığı temel ilkeler şu şekildedir;

ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri

  1. İnsan Hakları

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Ülkemizde ve dünya çapında faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, gerekli yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket ederiz.

Kurum çalışanları için dil, ırk, cinsiyet, politik düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve bunun gibi nedenler ile ayrımcılık yapılması kabul edilmez.

Tüm çalışanlarımızın insan haklarına uygun biçimde yaratılan çalışma koşullarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız, bizim için çok değerlidir ve ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. olarak onların güvenliğini sağlamak en önde tuttuğumuz iş hedefimizdir.

İnsan kaynaklarımız bizim için sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurudur. Özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağladığımız çalışanlara, ayrım olmaksızın, dürüst, adil, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız.

  1. Çalışma Koşulları

2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi
Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmeler, çocukların çalıştırılması ile alakalı konuda yaş sınırlamasına uymalıdır, bu uygulamalara ILO ismi verilir. Yaş sınırlamaları, zorunlu eğitim süresi boyunca çocuğun eriştiği yaşın altında kalmamalıdır. Eğer ekonomi ve meslek eğitim olanaklarının daha az geliştiği ülkelerden bahsediyorsak, yaş sınırı kısıtlaması düşebilir. Bu işletme yaş sınırı 14’tür.

2.b. Ücretler ve Sosyal Hizmetler, Çalışma Saatleri
Ücretler ve sosyal servisler, asgari ücret, fazla çalışma mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler, geçerli temel ilkelere uygun şekilde düzenlenmelidir.

Çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olmalıdır. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalı ve birbirini takip eden 5 iş gününden sonra çalışana en az 2 gün tatil hakkı tanınmalıdır.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı
Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Bu bağlamda çalışan bireyler uygun zaman dilimleri içerisinde iş sözleşmesini feshetme hakkına sahip olmalıdır.

2.d. Toplanma ve Sendika Özgürlüğü
Tüm çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan şirket yönetimiyle çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmelidir. Aralarında toplanıp bir sendikaya üye olma, aralarından bir temsilci ataması ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

2.e. Sağlık ve Güvenlik

Kurum, yasalar dahilinde iş yeri çalışanlarının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Çalışanların sağlığını korur ve iş ortamını devamlı iyileştirip geliştirmeyi hedefler.

  1. İş Etiği

3.a. Yolsuzlukla Mücadele
Bütün iş etkinlikleri ve iş ilişkileri içinde en yüksek seviyede dürüstlük beklenir. Yolsuzluk, rüşvet, şantaj ve suiistimalin söz konusu dahi olamaz, bu şekildeki her eylem kesinlikle yasaktır.

ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

3.b. Ayrımcılık Yasağı
Çalışanlara hangi türde olursa olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Ayrımcılık söz konusu olduğunda bireylerin cinsiyeti, ırkı, mensup olduğu toplumsal grubu, rengi, engeli, bağlı olduğu sendikası, politik görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamilelik durumu gibi dezavantajlı duruma düşürmek de dahildir.

  1. Çevre

Sorumluluğumuzda olan faaliyetlerden doğabilecek olan çevresel etkileri sorumluluk bilincinde olarak kabul eder ve yönetiriz. Şirketimiz faaliyet alanlarına uygun şekilde eylemlerinin çevresel etkilerini minimum seviyeye indirecek iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.

ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır.

Şirketimizin çevresel bilinci arttıracak ve çevre dostu teknolojinin gelişmesine dayalı çözüm yollarını uygulayacak şekilde her türlü girişime destek sağlamasını bekleriz. Bu desteğin yasal yükümlülüklerin ötesinde ve uygulamaların yayılmasına yönelik olmasını isteriz.

Sorumluluk ve Uygulama

Tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından sorumlu tutulmaktadır.

ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliğin ihlali halinde bilgisi dahilinde olup veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına üzerinden bildirmek zorundadır. ONUR ETİKET TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeleri yasaklar.